Stichting Vrienden van de Achelse Kluis

Achtergrond

Sedert 1686, het jaar waarin op de plaats waar nu de Kluis gevestigd is, een groep kluizenaars neerstreek, is hier - in de woorden van de stichter - sprake van "een centrum van gebed, beschouwing en geestelijk leven". Sinds 1846 wordt aan dit centrum gestalte gegeven door de Trappistenmonniken in de vorm van de Sint Benedictus Abdij "De Achelse Kluis".

Het spreekt voor zich, dat, met het doel de monnikengemeenschap de gelegenheid te bieden aan hun roeping ongestoord invulling te geven, ook zaken van meer prozaÔsche aard behartigd moeten worden. Eťn daarvan - en voorwaar niet de geringste - vormt de voortdurende zorg van financiŽle aard, waaronder het onderhoud en de instandhouding van de abdijgebouwen en omgeving. 

Stichting en Bestuur

Teneinde de abt en zijn medebroeders daarin bij te staan werd op 26 juni 1952, op instigatie van de toenmalige Commissaris van de Koningin in de (Nederlandse) provincie Noord-Brabant, Prof. Drs. J.E. de Quay, bij notariŽle akte de "Stichting Vrienden van de Achelse Kluis" opgericht.

Het opmerkelijke gegeven, dat de abdij gevestigd is op de landsgrens tussen BelgiŽ en Nederland, dientengevolge gelegen is op grondgebied, dat deels tot het Belgische, deels tot het Nederlandse behoort en derhalve aanknoopt aan de beide rechtsstelsels en bestuurspraktijken van de twee landen, heeft geleid tot de keuze om de bestuurszetels te delen tussen vertegenwoordigers van Belgische en Nederlandse zijde.

Het bestuur is, naast de abt, samengesteld uit mensen, die een warme en meelevende belangstelling voor de abdij en haar bewoners met elkaar gemeen hebben; zij onderscheiden zich van elkaar door een specifieke deskundigheid en/of ervaring op ťťn of meer aandachtsvelden, die voor de uitvoering van de werkzaamheden van belang worden geacht. Dientengevolge zijn onder meer vertegenwoordigd het openbaar bestuur, het notariaat, de architectuur alsmede de juridische en financiŽle denkwereld. De effectiviteit van handelen wordt begunstigd door de diverse bedrijfsmatige achterbannen.

Ruime opdracht

In de loop der jaren hebben ook onderwerpen van spirituele aard een steeds ruimere plaats gekregen in de aandacht van het bestuur. Naadloos sluit hierbij aan, dat, toen in 1981 een wijziging van de statuten aan de orde was, hierin als middelen, waarmee de stichting haar doel probeert te bereiken, onder meer werden opgenomen: "het geven van bekendheid aan de geest en de idealen van de Trappistenorde door lectuur en geschriften om de orde te verspreiden", alsmede "het bijeenbrengen van een zo groot mogelijke kring van Vrienden van de Achelse Kluis". Zo weet de stichting zich gesteund door een groot aantal vrienden. 

Tijdschrift De Kluis

De vrienden zijn tevens abonnee op het driemaandelijks tijdschrift "De Kluis" (voorheen "Abdijleven"), dat onder de zorg van de stichting wordt uitgegeven en waarover elders op deze website meer informatie wordt verstrekt (zie  Tijdschrift De Kluis ).

Inkomsten

De opbrengsten van de abonnementsgelden vormen de enige structurele bron van inkomsten voor de stichting. Mede gezien de ambitieuze voornemens van abdij en stichting, zijn daarnaast incidentele bijdragen van begunstigers zeer welkom.  

Bankrekening in Belgie: 735-0242341-23 KBC
IBAN: BE92 7350 2423 4123 / BIC: KREDBEBB
t.n.v. Vrienden van de Achelse Kluis
Bankrekening in Nederland: 1129528 ING
IBAN: NL84 INGB 00 0112 9528 BIC: INGBNL2A
 t.n.v. Stichting Vrienden van de Achelse Kluis
Hartelijk dank voor uw gift!

Vriendendag

Een hoogtepunt in het reilen en zeilen van de stichting vormt de jaarlijkse vriendendag, traditioneel georganiseerd op een zaterdag in de maand september. Een plechtige eucharistieviering, een inleiding door een prominent spreker, een gezamenlijk te gebruiken lunch en vele informele kontakten tussen de vrienden onderling, vormen de vaste onderdelen van het programma van deze zeer geslaagde dag.

Recente projecten

Enige projecten, die gedurende de laatste jaren met volledige of gedeelte financiering door de stichting tot stand gebracht konden worden, zijn de nieuwe ramen in de abdijkerk, de vernieuwde meubilering ten dienste van de bezoekers aan deze kerk (160 stoelen), de geluidsinstallatie, de uitgave van een aantal boekwerken, de ondersteuning van de Schola Cantorum Achel (het Gregoriaans koor van de Achelse Kluis)  en de financiŽle bijdrage aan de Achelse stichting in Congo, te weten de abdij van Kasanza.

Huidige bezorgdheid

Een actuele bezorgdheid van de Vriendenkring is het voortbestaan van de Kluis als spiritueel centrum als er in de Kluis geen monniken meer zouden aanwezig zijn.

Voor meer informatie:

naar het begin van de pagina

bijgewerkt op 29 november 2018