Overslaan en naar de inhoud gaan

Cisterciënzerspiritualiteit

 

De cisterciënzerspiritualiteit berust op drie pijlers

 

Biddend leven

Praying

Leven in gemeenschap

Church

Leven van arbeid

Mais

Biddend Leven

Het dagritme van een cisterciënzergemeenschap is helemaal gericht op gebed en contemplatie, het beschouwend omgaan met God. Naast het persoonlijk gebed en de dagelijkse eucharistieviering onderbreken de monniken zesmaal per dag hun activiteiten voor het gemeenschappelijk getijdengebed (zie Het koorgebed). Voor dit koorgebed bedienen ze zich hoofdzakelijk van de psalmen uit de Heilige Schrift.

Daarbij komt nog de lectio divina, het lezen van de Schrift en van spirituele werken die het begrijpen van Gods Woord bevorderen. De lectio divina is geen gewone lectuur. Het gaat erom de heilige teksten hun werk te laten doen: je wordt wat je leest.

Vandaar het belang van de stilte. "Luister" is het eerste woord van de Regel van Benedictus. Het is er ook de samenvatting van. Het stilzwijgen en de afzondering zijn in het leven van de monnik van vitaal belang. Geen doel op zich maar de weg die de monnik gaat om te luisteren naar God en in zijn aanwezigheid te vertoeven. Uiterlijke stilte is daarbij voorwaarde: eerst ben je in de stilte, en vervolgens ontstaat de stilte in jezelf. De monnik betracht die innerlijke stilte in al zijn werk: groentetuin, boomgaard, keuken, bakkerij, washuis, kleermakerij, kantoor, brouwerij, bibliotheek, … In alles wat de monnik doet, tracht hij allereerst verenigd te zijn met God.

Leven in gemeenschap

Cisterciënzermonniken zijn geen kluizenaars. Ze leven in gemeenschap, die voor hen een ‘leerschool in broederlijke liefde’ is. Ze gaan prat op het eeuwenoude democratische karakter van hun samenlevingsmodel: de abt wordt verkozen door de leden van de gemeenschap. Hij is de voorganger en degene die de beslissingen neemt, maar nooit zonder aandachtig en liefdevol naar zijn medebroeders geluisterd te hebben.

Je wordt lid van de gemeenschap nadat je een proefperiode van vijf jaar als postulant en novice hebt doorlopen. Die mondt uit in een plechtige professie, waarmee de monnik zich definitief hecht aan een gemeenschap. Hij legt daarbij vier geloften af:

 • gelofte van armoede: leven in eenvoud en soberheid, zonder persoonlijke bezittingen: alles behoort toe aan de gemeenschap;
 • gelofte van gehoorzaamheid: open staan voor dialoog en overleg met de medebroeders en met de abt, maar zich ook kunnen neerleggen bij beslissingen die niet stroken met de eigen mening;
 • gelofte van monastieke levenswandel: een celibatair, nederig, vroom en stilzwijgend leven leiden, zoals Benedictus het heeft voorgeschreven, met attentievolle genegenheid en respect voor de anderen;
 • gelofte van stabiliteit: trouw aan de plek waar men is ingetreden en aan de gemeenschap waarmee men zich heeft verbonden.

Leven van arbeid

Arbeid is een belangrijk gegeven in de cisterciënzerspiritualiteit. De monniken moeten met liefde en zorg de huishoudelijke en andere taken ter harte nemen die in het klooster aan de orde zijn. Er wordt van hen verwacht dat ze zich dienstbaar opstellen niet alleen voor hun medebroeders, maar ook voor het onthaal van de gasten en voor hulp aan mensen in nood.
Bovendien stelt Benedictus dat de gemeenschap moet voorzien in haar eigen levensonderhoud.

In de Achelse Sint-Benedictusabdij leven de monniken vandaag van de exploitatie van

 • De brouwerij
  Sinds 1998 wordt hier het Achels trappistenbier (blond, bruin en extra bruin) gebrouwen.
  Het bier wordt ook buiten de abdij in handelszaken verkocht.

 • De abdijwinkel

 • De herberg
  Het eigen gebrouwen bier wordt in de herberg-cafetaria geschonken.

Onthaal en gastenhuis

Onthaal

Het onthaal van gasten heeft een bijzondere plaats en een lange traditie in de cisterciënzerfamilie. In zijn regel stelt Benedictus dat gasten moeten onthaald worden als ware het Christus zelf die de abdij binnenwandelde.

Door de gewijzigde situatie van de Achelse Kluis is logeren niet meer mogelijk.

Bezoeken en rondleidingen
Het is mogelijk om kennis te maken met het klooster en het leven van de monniken.
Zie daarvoor de informatie over rondleiding.

Voor informatie over het onthaal neemt u contact op met de beheerder: +32 485 935 657 of via ons contactformulier.

Binnentuin

De Onthaalkapel

Naast de ingang van het gastenhuis in de voorhof is een mooie onthaalkapel, die voor iedereen toegankelijk is.
Het is een plaats waar men even tot bezinning kan komen.
Openingsuren bij geopend hek: van 09:30 uur tot 17:30 uur.

Onthaalkapel